blog-1
Outlook New

Microsoft Outlook New For Windows

schedule  25 Mar 2024
blog-1
Microsoft Outlook 365 และ Exchange ปิดการตั้งค่า POP3 | IMAP ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

Outlook365 | Exchange ปัจจุบัน Microsoft ได้ปิดการใช้งานการตั้งค่า POP3/IMAP เรื่องความปลอดภัย ถ้าต้องการใช้งานต้อง PowerShell เปิดเพื่อ Enable เท่านั้น

schedule  25 Mar 2024
blog-1
ป้องกันการปลอมแปลงและสแปมด้วย DKIM

การตั้งค่า DKIM (DomainKeys Identified Mail) เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับอีเมลของคุณ โดยช่วยในการยืนยันว่าอีเมลที่ส่งมาจากโดเมนของคุณมีความถูกต้องและไม่ถูกปลอมแปลง.

schedule  27 Nov 2023
blog-1
Zimbra เวอร์ชั่น 8.8.15 จะสิ้นสุดการสนับสนุน (End of Life) ในวันที่ 31 ธ.ค. 2566

หากซอร์ฟแวร์ Zimbra ที่คุณกำลังใช้งานมีสถานะ End-of-Life อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดความไม่เสถียรและความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบการสื่อสารอีเมล์ ระบบอีเมลของคุณอาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากโปรแกรมอันตรายและไม่สามารถป้องกันการโจมตีด้วยช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ซอร์ฟแวร์ที่ End-of-Life ยังอาจไม่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์อื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลและระบบการสื่อสารอีเมล์ขององค์กรไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

schedule  27 Nov 2023